GARDEN VILLA – ZONE 5

SEMI VILLA A

BIỆT THỰ SONG LẬP A

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ SONG LẬP A

SEMI VILLA B

BIỆT THỰ SONG LẬP B

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG SONG LẬP B

STANDARD VILLA A

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP A

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP A

STANDARD VILLA B

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP B

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP B

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG BIỆT THỰ ĐƠN LẬP B

CÁC PHÂN KHU KHÁC